Tekniikan vuokraehdot

Teekkarispeksi ry.

Osapuolet

Vuokraaja – Yksityishenkilö, rekisteröity yhdistys tai yritys, joka vuokraa kalustoa.

Vuokranantaja – Teekkarispeksi ry, vuokrattavan kaluston hallinnoija.

Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on Vuokranantajan ja Vuokraajan kirjallisesti sopima kalusto siinä kunnossa kuin se luovutushetkellä on. Vuokraajalla on oikeus tarkistaa kaluston kunto ennen luovutusta. Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokraajalle aiheutuneita taloudellisia tai materiaalisia menetyksiä mikäli vuokrattava kalusto ei edellisen vuokraajan laiminlyöntien vuoksi ole saatavilla sovittuna vuokra-aikana. Vuokranantajan tulee tällaisissa tapauksissa ilmoittaa asiasta Vuokraajalle mahdollisimman pian.

Vastuu kalustosta

Vuokraaja vastaa vuokrattavan kaluston palautuskunnosta henkilökohtaisesti, vaikka kaluston palauttaja olisi eri henkilö. Vuokrakalustoa ei saa vuokrata tai luovuttaa kolmansille osapuolille, ellei tästä erikseen kirjallisesti sovita Vuokranantajan kanssa. Kalustolle aiheutuva vahinko määritellään kolmeen kategoriaan:

 1. Normaali kuluma
  1. Normaaliksi kulumaksi määritellään laitteen oikeaoppisesta käytöstä johtuva kosmeettinen tai muu kuluma, joka määrittelee laitteen normaalin käyttöiän, ja johon käyttäjä ei omalla toiminnallaan voi vaikuttaa (esimerkiksi polttimon palaminen tai kaapelien kontaktihäiriöt).
  2. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan havaitsemastaan normaalista kulumasta, mutta ei itse ole siitä korvausvastuussa.
 2. Kosmeettinen kuluma
  1. Kosmeettiseksi kulumaksi määritellään laitteen huolimattoman käytön tai kohtelun seurauksena laitteelle aiheutunut kuluma.
  2. Kosmeettinen kuluma ei vaikuta oleellisesti laitteen toimintaan, mutta laskee laitteen käypää kauppa-arvoa.
  3. Vuokranantaja laskuttaa Vuokraajaa kosmeettisesta kulumasta keskimääräisen jälleenmyyntiarvon alennuksen verran. Vahingon suuruuden arvioinnissa noudatetaan kohtuullisuutta ja yleistä maalaisjärkeä.
 3. Haitallinen kuluma
  1. Haitalliseksi kulumaksi määritellään Vuokraajan hallussa laitteelle tahattomasti tai tahallisesti aiheutunut kuluma, joka haittaa laitteen käyttöä, aiheuttaa laitteen toiminnassa häiriöitä tai aiheuttaa laitteen rikkoutumisen. Haitalliseksi kulumaksi lasketaan myös laitteen häviäminen tai palauttamatta jättäminen.
  2. Vuokranantaja voi tapauskohtaisesti laskuttaa Vuokraajalta haitallisen kuluman korjaamisesta tai korvaavan uuden laitteen hankinnasta aiheutuvat kustannukset riippumatta siitä, onko vaurio aiheutunut huolimattoman, tahallisen tai kolmannen osapuolen käytön seurauksena.

Vuokranantajan valtuuttamien teknikoiden vastuu

Mikäli Vuokraaja vuokraa Vuokranantajan valtuuttamat teknikot käsittelemään ja/tai käyttämään vuokrattua kalustoa, on Vuokranantajan valtuuttamien teknikoiden kalustolle aiheuttama kuluma Vuokranantajan vastuulla. Kaikesta muusta Vuokraajan tai kolmansien osapuolten huolimattomuudella tai tahallisella toiminnalla aiheuttamasta kulumasta on vastuu Vuokraajalla.

Vuokranantajan valtuuttamien teknikoiden työaika

Vuokranantajan valtuuttamien teknikoiden työaika lasketaan alkavaksi tehtävän työn alkamishetkestä. Teknikoiden työ laskutetaan jokaiselta alkavalta tunnilta Vuokraajan ja Vuokranantajan välisen sopimuksen mukaisella tuntihinnalla toteutuneiden työtuntien perusteella, vaikka tuntien määrä olisi tarjouksessa esitettyä arviota suurempi.

Kaluston luovutus

Vuokranantajan valtuuttama luovuttaja luovuttaa kaluston Vuokraajalle Vuokranantajan ja Vuokraajan sopimassa paikassa sovittuun aikaan. Vuokra-aika alkaa kaluston luovutuksesta tai sovitusta alkamisajankohdasta. Vuokraaja huolehtii kaluston kuljettamisesta, ellei toisin ole sovittu. Luovutuksesta aiheutuvista kuljetuskustannuksista vastaa Vuokraaja. Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan kaluston määrän ja kunnon luovutuksen yhteydessä ja ilmoittamaan mahdollisista puutteista Vuokranantajalle viipymättä.

Kaluston palautus

Kalusto palautetaan Vuokranantajan ja Vuokraajan sopimaan paikkaan sovittuna aikana puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Mikäli kalusto palautetaan epäsiistissä kunnossa tai sovitun palautusajan jälkeen, laskutetaan Vuokraajaa seuraavasti:

 1. Mikäli kalusto vaatii siistimistä palautuksen jälkeen, laskutetaan kaluston siistimiseen kuluvasta ajasta 15€ jokaiselta alkavalta työtunnilta.
 2. Mikäli kalustoa ei palauteta sovittuna ajankohtana, laskutetaan palautusajankohtaa seuraavista vuorokausista Vuokranantajan normaalin vuokrahinnaston mukaisesti.
 3. Mikäli palautuksen myöhästymisestä johtuen seuraava vuokraaja jää ilman vuokrakalustoa, on Vuokranantajalla oikeus laskuttaa menetetty vuokratulo myöhästymisen aiheuttaneelta Vuokraajalta.

Myöhästymiset

Mikäli Vuokraaja myöhästyy sovitusta luovutus- tai palautusajasta eikä ole ilmoittanut siitä viimeistään tuntia ennen sovittua luovutusta tai palautusta, laskuttaa Vuokranantaja 15€ jokaisesta alkavasta puolen tunnin jaksosta, jonka Vuokranantajan valtuuttama kaluston luovuttaja tai vastaanottaja joutuu odottamaan. Mikäli luovutus tai palautus viivästyy yli 30 minuutilla, on Vuokranantajalla oikeus tarvittaessa siirtää luovutus tai palautus uuteen sovittuun ajankohtaan, vaikka tämä johtaisi vuokrakauden pidentymiseen. Jos myöhästymisestä ilmoitetaan vähintään tunti ennen sovittua aikaa, mutta noudon tai palautuksen järjestäminen sovitun ajan jälkeen ei onnistu, sovitaan uusi aika, vaikka tämä johtaisi vuokrakauden pidentymiseen.

Varauksen peruminen

Vuokraajalla on oikeus perua tekemänsä varaus. Mikäli varaus perutaan alle kaksi vuorokautta ennen vuokrakauden alkua, laskutetaan Vuokraajalta 50 % kaluston vuokrasummasta.

Kiireelliset varaukset

Mikäli varaus tehdään alle kaksi vuorokautta ennen vuokrakauden alkua, lisätään laskuun 20€ kiireellisyyslisä. Mikäli varaus tehdään alle vuorokausi ennen vuokrakauden alkua, lisätään laskuun 30€ kiireellisyyslisä.