Säännöt

Teekkarispeksi ry:n säännöt

1. LUKU – YLEISTÄ

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Teekkarispeksi ry. Näissä säännöissä siitä
käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää musiikkinäytelmän eli speksin
harrastusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) piirissä. Näissä
säännöissä musiikkinäytelmästä käytetään nimeä speksi.

3§ Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tuottaa jäsenistönsä voimin
speksituotantoja. Yhdistys voi järjestää myös muuta speksin osaalueisiin
liittyvää toimintaa, virkistystilaisuuksia jäsentensä
iloksi, improvisaatio- ja muita kursseja, tehdä yhteistyötä muiden
yhdistysten kanssa sekä jakaa informaatiota speksistä ja sen
syvimmästä olemuksesta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän
taloudellisen hyödyn hankkiminen sen toimintaan osallisille tai
yhdistykselle itselleen.

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä,
maksullisia esityksiä ja huvitilaisuuksia ja asianmukaisen luvan
saatuaan arpajaisia, harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa
sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myös
vuokrata tarkoituksensa toteuttamista varten hankittua omaisuuttaan
yhdistyksen jäsenille ja Aalto-yliopiston opiskelijakulttuurin
edistämiseksi. Lisäksi yhdistys kerää jäsenmaksuja.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja
kiinteää omaisuutta.

2. LUKU – JÄSENET

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, ulko- ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja
toimintaperiaatteita.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen
yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan (AYY) jäsen.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen
toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä
varsinaiseksi jäseneksi.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on
erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten
merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai kymmenen
(10) yhdistyksen varsinaista jäsentä.

Mikäli kunniajäsenellä on voimassa oleva Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan (AYY) jäsenyys, on hänellä myös näissä säännöissä
yhdistyksen varsinaiselle jäsenelle määritellyt oikeudet.

6 § Jäsenluettelo

Yhdistyksen on pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa. Luettelosta on
vähintään ilmettävä jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on
velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikkaansa, nimeensä,
sähköpostiosoitteeseensa ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY)
jäsenyyteensä kohdistuvista muutoksista.

7 § Jäsenmaksut

Jäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksu. Vaalikokous päättää
seuraavan toimikauden jäsenmaksun suuruuden erikseen kullekin
jäsenryhmälle.

Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

8 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

9 § Yhdistyksestä erottaminen ja kurinpitotoimet

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on
jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jos hän on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on
varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin
erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamispäätös on toimitettava viipymättä kirjallisena erotetulle,
paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta
jättäminen.

Yhdistyksen hallitus voi kurinpitotoimena rajoittaa jäsenen
osanottoa yhdistyksen toimintaan määräajaksi, mikäli jäsen on
toiminnallaan aiheuttanut vahinkoa yhdistyksen toiminnalle tai
toiminut yhdistyksen sääntöjen tai toimintaperiaatteiden
vastaisesti. Rajoitukset eivät voi koskea yhdistyksen kokouksia.

Ennen kurinpitotoimien tekemistä asianomaiselle jäsenelle on
varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

Päätös kurinpitotoimista on toimitettava viipymättä kirjallisena
jäsenelle.

10 § Erottamispäätöksestä ja kurinpitotoimista valittaminen

Yhdistyksen hallituksen erottamis- tai kurinpitopäätöksen kohteena
olevalla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä
yhdistyksen kokoukselle. Valitus on toimitettava hallitukselle
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun asia on
asianosaiselle jäsenelle ilmoitettu ja se on käsiteltävä seuraavassa
yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60)
vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

3. LUKU – YHDISTYKSEN KOKOUKSET

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset
kokoukset.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään elo-lokakuussa ja vaalikokous
touko-kesäkuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai
kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin on mahdollista
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa on yhdistyksen
hallituksella.

12 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. edellisen toimikauden toimintakertomus
2. edellisen tilikauden tilinpäätös
3. toiminnantarkastajien lausunto
4. edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistaminen
5. vastuuvapauden myöntäminen edellisen tilikauden hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
6. hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle
toimikaudelle
7. hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle

13 § Vaalikokous

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden
jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi
2. yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi
3. yhden (1) tai kahden (2) toiminnantarkastajan ja
varatoiminnantarkastajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi
4. yhdistyksen jäsenmaksujen suuruuden ja maksamisen eräpäivän
päättäminen seuraavaksi toimikaudeksi

14 § Oikeudet yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla
yhdistyksen jäsenillä ja äänioikeus varsinaisilla jäsenillä siten,
että jokaisella on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.
Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle
henkilölle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus.

15 § Päätöksenteko

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Vaaleissa päätökseksi tulee se vaihtoehto, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Jos yksikään vaihtoehto ei saa
äänestyksessä ehdotonta enemmistöä, toimitetaan uusi äänestys kahden
eniten ääniä saaneen välillä. Valituksi tulee se, joka tässä
äänestyksessä saa äänten enemmistön.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

16 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksenkokouskutsussa on mainittava kokouksen aika,
paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava
yhdistyksen verkkosivuilla sekä sähköpostilistalla vähintään viikkoa
ennen kokousta.

17 § Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle
kutsuttu.

18 § Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi
myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa
kiireelliseksi viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä.

Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen sääntöjen
muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä
taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, hallituksen tai
sen jäsenen tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai
erottamisesta, äänestys- tai vaalijärjestyksestä, tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai yhdistyksen
purkamisesta. Päätöstä näistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei
ole mainittu kokouskutsussa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen
kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

19 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

Kokous voi vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken
toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava.

4. LUKU – HALLITUS

20 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat
puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri sekä 2-6 muuta jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan sekä vähintään puolet hallituksen
jäsenistä on oltava varsinaisia jäseniä. Hallituksen toimikausi on
1.7 – 30.6.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja
johtaa puhetta niissä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan
tehtävistä tämän ollessa estynyt.

21 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:
1. johtaa yhdistyksen toimintaa
2. edustaa yhdistystä
3. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi,
talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
4. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja
toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
5. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
6. päättää jäseneksi hyväksymisestä
7. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa
8. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa
9. valvoa yhdistyksen tarkoituksen toteutumista

22 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu
hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja kun vähintään puolet
sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna
on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

23 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä jonkun muun
hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi valtuuttaa yhdistyksen
jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

5. LUKU – TOIMIHENKILÖT JA TOIMIKUNNAT

24 § Asettaminen, vapauttaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Yhdistys ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa
hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on
määrättävä toimikausien pituudet, sekä toimikuntien osalta myös
vastuuhenkilö. Yhdistys ja hallitus voivat vapauttaa nimittämänsä
toimihenkilön kesken toimikauttaan.

6. LUKU – HALLINTO JA TALOUS

25 § Toimi- ja tilikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on 1.7. – 30.6.

26 § Toiminnantarkastus

Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen
sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4)
viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa
hallitukselle kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7. LUKU – ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

27 § Yhdistyksen tunnukset ja merkit

Yhdistyksen tunnuksista ja merkeistä päättää yhdistyksen kokous.

28 § Yhdistyksen päätösten moittiminen

Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa
järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen
vastainen, voi yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen
nostaa kanteen käräjäoikeuteen yhdistystä vastaan päätöksen
julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei
ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen
tekemiseen.

29 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on
hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden
väli on ollut vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Kokouskutsussa
on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus, kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisena hallitukselle
tai kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä kirjallisena
hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen
kokouksessa.

30 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys purkautuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa
peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä
(30) vuorokautta. Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua
lakkautetuksi siirtyvät sen varat Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnalle (AYY) käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §
mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta AYY:n toiminnan
tukemiseen.

31 § Säännöissä määräämättömät asiat

Säännöissä määräämättömissä asioissa noudatetaan yhdistyslakia.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 22.9.2021 ja 1.11.2021. Pykälän 23 osalta säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 18.2.2022 ja 5.3.2022. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt 28.3.2022.