Säännöt

Teekkarispeksi ry:n säännöt

YLEISTÄ, 1. Luku

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 §

Yhdistyksen nimi on Teekkarispeksi ry. Näissä säännöissä siitä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Yhdistyksen tarkoitus 2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää musiikkinäytelmän eli speksin harrastusta Suomessa ja toimia Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan yhteydessä jäsentensä omana yhdyskanavana. Näissä säännöissä musiikkinäytelmästä käytetään nimeä speksi.

Yhdistyksen toiminta 3 §

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tuottaa jäsenistönsä voimin yhden speksin vähintään joka toinen vuosi. Yhdistys voi järjestää jäsenilleen improvisaatio- ja muita kursseja, järjestää saunailtoja ja muita tilaisuuksia jäsentensä iloksi ja virkistämiseksi, tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa sekä jakaa informaatiota speksistä ja sen syvimmästä olemuksesta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen sen toimintaan osallisille tai yhdistykselle itselleen.

Toiminnan tukeminen 4 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, maksullisia esityksiä ja huvitilaisuuksia ja asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myös vuokrata tarkoituksensa toteuttamista varten hankittua omaisuuttaan yhdistyksen jäsenille ja Aalto-yliopiston opiskelijakulttuurin edistämiseksi. Lisäksi yhdistys kerää jäsenmaksuja.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

SENET, 2. Luku

Jäsenet 5 §

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, ulko- ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) jäsen.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä.

Jäsenluettelo 6 §

Yhdistyksen on pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa. Luettelosta on vähintään ilmettävä jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikkaansa, nimeensä ja sähköpostiosoitteeseensa kohdistuvista muutoksista.

Jäsenmaksut 7 §

Jäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksu. Vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle.

Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Yhdistyksestä eroaminen 8 §

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksestä erottaminen 9 §

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen hallitus voi kieltää jäsenen osanoton yhdistyksen toimintaan määräajaksi, mikäli jäsen on toiminnallaan aiheuttanut vahinkoa yhdistyksen toiminnalle. Kielto ei koske yhdistyksen kokouksia.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamispäätös on toimitettava viipymättä kirjallisena erotetulle, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamispäätöksestä valittaminen 10 §

Yhdistyksen hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun asia on erotetulle ilmoitettu ja se on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET, 3. luku

Yhdistyksen kokoukset 11 §

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään elo-marraskuussa ja vaalikokous touko-kesäkuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen äänivaltaista jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Vuosikokous 12 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt 4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa 5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6. hyväksytään kokouksen työjärjestys 7. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 10. hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle 11. hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle 12. päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus 13. päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä 14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 15. kokouksen päättäminen.

Vaalikokous 13 §

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä 4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja heille kaksi varahenkilöä 5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6. hyväksytään kokouksen työjärjestys 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri seuraavaksi toimikaudeksi 8. valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi 9. valitaan yhdistyksen toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi 10. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet seuraavaksi toimikaudeksi 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 12. kokouksen päättäminen.

Oikeudet yhdistyksen kokouksissa 14 §

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä ja äänioikeus varsinaisilla jäsenillä siten että jokaisella on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus.

Päätöksenteko 15 §

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 16 §

Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen verkkosivuilla sekä sähköpostilistalla vähintään viikkoa ennen kokousta.

Päätösvaltaisuus 17 §

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

Käsiteltävät asiat 18 §

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä.

Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, äänestys- tai vaalijärjestyksestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöstä näistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen 19 §

Kokous voi vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava.

HALLITUS, 4. Luku

Hallitus 20 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri sekä 2-6 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on oltava varsinaisia jäseniä. Hallituksen toimikausi on 1.7 – 30.6.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt. Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokouksista, pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä ja huolehtia arkistosta.

Hallituksen tehtävät 21 §

Hallituksen tehtäviin kuuluu: 1. johtaa yhdistyksen toimintaa; 2. edustaa yhdistystä; 3. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi; 4. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset; 5. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta; 6. päättää jäseneksi hyväksymisestä; 7. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa; 8. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa sekä 9. vastata speksin tuottamisesta.

Hallituksen kokoukset 22 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 23 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

TOIMIHENKILÖT JA TOIMIKUNNAT, 5. Luku

Asettaminen, vapauttaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen 24 §

Yhdistys ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, sekä toimikuntien osalta myös vastuuhenkilö. Yhdistys ja hallitus voivat vapauttaa nimittämänsä toimihenkilön kesken toimikauttaan.

HALLINTO JA TALOUS, 6. Luku

Toimi- ja tilikausi 25 §

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on 1.7 – 30.6.

Toiminnantarkastajat 26 §

Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 7. Luku

Yhdistyksen tunnukset ja merkit 27 §

Yhdistyksen tunnuksista ja merkeistä päättää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen päätösten moittiminen 28 §

Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen nostaa kanteen käräjäoikeuteen yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

Sääntöjen muuttaminen 29 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on ollut vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen purkautuminen 30 §

Yhdistys purkaantuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat AYY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta AYY:n toiminnan tukemiseen.

Säännöissä määräämättömät asiat 31 §

Säännöissä määrättömissä asioissa noudatetaan yhdistyslakia. Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 2.6.2014 ja 16.6.2014, sekä Patentti- ja rekisterihallituksessa 27.6.2014.